Referater

Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus torsdag d. 22. feb. 2018 kl. 18.00.

39 fremmødte. (inkl. Bestyrelsen).

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bent Bach Sørensen foreslået og valgt.

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt. indvarslet.                                  

Pkt. 2. Formandens beretning.

Formanden oplæste beretningen.

Beretningen godkendt.

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017.

Formanden gennemgik regnskabet, der også blev omdelt.

Lidt debat om ejendomsværdien. Regnskabet herefter godkendt.

Pkt. 4. Forelæggelse af budget for 2017.

Formanden redegjorde for det omdelte budget.

Ingen kommentarer eller spørgsmål. Herefter godkendt.

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for 2018.

Formanden/bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 7. Valg af formand (John Pedersen modtager genvalg).

Genvalgt.

Pkt. 8. Valg af kasserer. (Ulige år).

Pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 9.1.    Jeppe Nielsen modtager genvalg.

                 Pernille Hede modtager genvalg.

                 Inga Rosenkjær modtager genvalg.

                Jeppe Nielsen og Pernille Hede og Inga Rosenkjær genvalgt.

Pkt. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Ulla Rønn genvalgt.

Jytte Pedersen genvalgt.

Pkt. 11. Valg af 2 revisorer. Birthe Hansen og Kurt Pedersen modtager genvalg.

Birthe Hansen og Kurt Pedersen genvalgt.

Pkt. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Bent Bach og Uffe Pihl modtager genvalg.

Uffe Pihl og Bent Bach genvalgt.

Pkt. 13. Eventuelt.

Forslag fra Kurt Pedersen om at spisningen til generalforsamlingen skal være gratis.

Forslag fra Kurt Pedersen, at kontingentopkrævningen alene opkræves via email.

Palle Isaksen stiller beboerliste til rådighed mhp. kontingentopkrævning.

Ikke yderligere kommentarer. Generalforsamlingen slut kl. 1840.

                                                                                                        Jeppe Nielsen

                                                                                                        Referent.


Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus torsdag d. 9. feb. 2017 kl. 18.00.

44 fremmødte.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bent Bach Sørensen foreslået og valgt.

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt. indvarslet.                                 

Pkt. 2. Formandens beretning.

Formanden oplæste beretningen.

Bolette kommenterede pulje til samlingssteder. Formanden har søgt om 20.000 kr. til projektor i loftet og lærred.

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016.

Formanden gennemgik regnskabet, der også blev omdelt.

Ingen spørgsmål fra generalforsamlingen. Regnskabet herefter godkendt.

Pkt. 4. Forelæggelse af budget for 2017.

Formanden redegjorde for det omdelte budget.

Ingen kommentarer eller spørgsmål. Herefter godkendt.

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for 2018.

Formanden/bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Formanden opfordrede til at påføre navn på hvem i husstanden, der er medlem, når f.eks. en husstand indbetaler 200 kr. i stedet for 400 kr.             

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag.

Et forslag fra bestyrelsen. Formanden redegjorde for forslaget om etablering af nyt skur som erstatning for de gamle skure. Størrelse ca. 22 kvadratmeter. Projektet godkendt af kommunen og kystdirektoratet. Har i 2016 fået bevilget 40.000 kr. fra kommunens pulje til samlingssteder. Har fået lov at henføre beløbet til 2017. Der er yderligere ansøgt midler fra div. fonde, i alt 8 fonde. En del afslag modtaget. Har netop i dag også fået tildelt 10.000 kr. fra Fynske Bank.

Fynske Bank har givet tilsagn om et lån på 100.000 kr. over 5 år til en billig rente.

Bestyrelsen bad jf. vedtægterne om Generalforsamlingens mandat til optagelse af et lån på 100,000 kr. Godkendt.

Pkt. 7. Valg af formand (lige år).

Pkt. 8. Valg af kasserer.

Ursula Nielsen modtager genvalg og blev valgt.

Pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 9.1.    Ole Nielsen modtager genvalg.

                 Finn Nielsen modtager genvalg.

                 1 medlem – nyvalg.

Ole Nielsen og Finn Nielsen genvalgt.

Eva Christensen valgt til bestyrelsen.

Pkt. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Eva Christensen modtager genvalg. Efter Eva’s valgt til bestyrelsen skal der vælges 2 nye suppleanter.

ormanden kommenterede valget, at det var naturligt, at Eva efter flere år som suppleant blev valgt til bestyrelsen. Da der nu er så mange (8) medlemmer af bestyrelsen, vil det være naturligt, at de nyvalgte suppleanter ikke deltager i bestyrelsesmøderne, men bliver holdt orienteret via referaterne.

Suppleanterne skal således kun deltage i bestyrelsesmøderne, hvis et medlem forlader bestyrelsen.

Ulla Rønn meldte sig. Valgt.

Jytte Pedersen meldte sig. Valgt.

Pkt. 11. Valg af 2 revisorer. Birthe Hansen og Kurt Pedersen modtager genvalg.

Birthe Hansen og Kurt Pedersen genvalgt.

Pkt. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter. Uffe Pihl modtager genvalg.

Uffe Pihl genvalgt.

Bent Bach Sørensen meldte sig. Valgt.

Pkt. 13. Eventuelt.

Carl Emil Rosenkjær: Hvor tæt kommer huset på forsamlingshuset.

Formanden: 5,30 m. fra gavlen til skuret.

Torben Clausen: Hvem har tegnet det og pris?

Formanden: Den berømte arkitekt Utzons barnebarn (formandens nevø) mod 2 fl. rødvin fra barskabet.

Ulla Rønn: Hvordan finansierer vi projektet?

Formanden: Egen arbejdskraft og egenfinansiering. Håber på at få nogle flere fondsmidler.

Henning Nielsen: Rejste sig og oplyste, at han og Gurli ønskede at donere 10.000 kr. til projektet.

Dirigenten: Takkede for god ro og orden. Roste bestyrelsen for godt arbejde og sluttede med at udråbe et 3-foldigt leve for Thorøhuse Forsamlingshus.

Formanden: Takkede for bidraget på 10.000 kr. fra Henning og Gurli samt for god ro og orden.

                                                                                                        Jeppe Nielsen

                                                                                                        Referent.

Ekstraordinær generalforsamling

Thorøhuse Forsamlingshus d. 21. marts 2016 kl. 19.00.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bent Bach Sørensen foreslået og valgt.

Pkt. 2. Behandling af forslag fra bestyrelsen – nye vedtægter.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Deltog ikke i den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, men at bestyrelsen havde lavet en dagsorden med 3 punkter, der var blevet omdelt.

Dirigenten oplyste videre, at han var lidt ”handicappet”, idet han ikke selv havde deltaget i den ordinære generalforsamling. Men han havde dog haft lejlighed til at studere referatet, ligesom han havde modtaget de skriftlige kommentarer til generalforsamlingen incl. et notat fra en advokat, som Torben Clausen havde sendt til en del af medlemmerne.

Han fandt, at § 3 i de nuværende vedtægter noget uklar, og det var hans mening, at det var denne uklarhed, der var årsag til Torben Clausens kritik. §3 taler kun om aktive medlemmer i forsamlingshuset – ikke passive. Til gengæld taler § 3 om ”forsamlingshusets støtteforening”, hvor man mærkværdigvis kun kan være passivt medlem. Ikke aktivt. Ingen i den nuværende bestyrelse kender noget til ”forsamlingshusets støtteforening”.

Med hensyn til Torben Clausens notat henviste dirigenten på én formel ting, nemlig at advokaten siger, at den seneste generalforsamling er ugyldig, idet der ifølge Torben Clausen har været personer til stede, som ikke var aktive medlemmer af forsamlingshuset. Advokaten nævner, at det er en skærpende omstændighed, hvis disse personer har ytret sig eller deltaget i afstemningen. Dirigenten var uenig i, at der kun må være aktive medlemmer til stede. Hvad med pressen eller serveringspersonalet eller lign.?

Bestyrelsen har oplyst dirigenten om, at der har været en person til stede, som ikke var aktiv medlem. Bemeldte person havde ikke ytret sig eller deltaget i afstemningen, hvilket så betyder, at afstemningsresultatet ikke på nogen måde er blevet påvirket.

Det var herefter dirigentens opfattelse, at det vil være rent ”pindehuggeri” at erklære den ordinære generalforsamling for ugyldig. Der må være en bagatelgrænse. Altså anså han den ordinære generalforsamling for at være gyldig, hvilket så naturligt medfører, at den ekstraordinære generalforsamling også gyldigt kan gennemføres.

Dirigenten spurgte herefter ud i forsamlingen, om der var nogen til stede, der ikke var aktive medlemmer i foreningen, det var der ikke. Gav herefter ordet til formanden.

Formanden John Pedersen forklarede herefter, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var fremsat i den bedste mening. De væsentligste årsager var, at der indføres en geografisk afgrænsning for aktivt medlemskab, at begrebet ”støtteforening” fjernes da ingen i den nuværende bestyrelse kender til nogen ”støtteforening”. Endvidere, at indbetaling af indskud bortfalder ved indgåelse af medlemskab. Endelig også at det nu klart fremgår, at passive medlemmer ikke har stemmeret på generalforsamlingen. I forslaget til nye vedtægter fremgår også at kontingentet skal være betalt inden 1. januar. Og endelig at kassereren kan vælges udefra. Men at det kun skulle være en mulighed, hvis der absolut ikke kunne findes en kasserer i byen.

John Jensen indledte herefter sit indlæg med at rose bestyrelsen for det store arbejde, der blev gjort. Han oplyste herefter, at der efter hans opfattelse var sket en procedurefejl, idet de gældende vedtægter ikke havde ligget fremme på bordene ved den ordinære generalforsamling. Ingen havde haft mulighed for at se, hvad der stod. Han fremførte videre, at forslaget til nye vedtægter var blevet præsenteret på en truende måde, idet der i dirigentens fremlæggelse var benyttet eksemplerne med ”rockere” og ”muslimer”. Begreber der ikke hørte hjemme i foreningen i forhold til vedtægternes § 2. Han kritiserede videre, at der ikke i referatet havde stået ”muslimer” og ”Jehovas vidner”, som var det ordvalg dirigenten havde benyttet. Han fortsatte herefter med, at ikke herboende kan optages som passive medlemmer.

Han henviste endelig til at, der i forbindelse med afholdelse af bankospil kræves, at der er en støtteforening. At det var lovpligtigt.

Knud Borgesen oplyste, at han heller ikke var til stede ved den ordinære generalforsamling, men ønskede at stille spørgsmålet, om bestyrelsen delte dirigentens opfattelse om racisme og diskrimination.

Torben Eskesen. Passive medlemmer og støtteforening har i bred forståelse været det samme.

Lene Kastrup spurgte: Hvorfor har alle ikke fået Torben Clausens skrivelse?

Torben Clausen oplyste, at det beroede på misforståelser, idet flere har været med til at omdele skrivelsen. Han fastholdt, at de nye vedtægter var fulde af mangler

Eksempel. Passive medlemmer har ikke tidligere deltaget i generalforsamlinger. Der var 3 passive medlemmer, der deltog ved den seneste generalforsamling.

De eksisterende vedtægter fra 73 er gode nok.

Hvis ikke der kan findes en kasserer ved generalforsamling. Er det en der står og venter i køkkenet eller har alle medlemmer været kontaktet.

Torben Clausen anførte, at det var uklart, hvem der skulle være passive medlemmer og hvorfor. Der kunne møde 50 rockere op og true. Har ikke stemmeret i første omgang. Enhver borger med folkeregister adresse eller fast ejendom i thorøhuse. Har bestyrelsen undersøgt, hvor mange, der kan være sammen om at købe en ejendom. Hvor mange stemmer har ejere at ejendomme i torøhuse. 50 medlemmer kan sammen købe 1 hus. Har de så hver 1 stemme?

Dirigenten afbrød idet han mente alle havde forstået pointen, hvorefter han gav ordet til formanden.

Formanden: Mange spørgsmål. Han sad næsten og følte sig som en forbryder, der var ved at stjæle forsamlingshuset. Der tales om rockere og muslimer. Der sker mange ting i samfundet. Ked af vi skulle igennem alt dette. Vi synes selv vi har nogle gode intentioner med at ændre vedtægterne. Vi vil ændre vedtægterne til det bedre. Det er ingen skam at have haft de samme vedtægter i 30 år, men der sker noget i samfundet, så derfor er vi nødt til at rette vedtægterne til efter det. Fatter ikke den modstand, der har været mod forslaget.

Mht. vedtægterne, der ikke lå på bordene, så var de i stedet omdelt i forbindelse med indkaldelsen.

John Jensen: Mente de gældende vedtægter og ikke de nye, der var foreslået.

Formanden undskyldte, at han så havde misforstået spørgsmålet.

Formanden mente ikke vedtægterne skulle udformes i forhold til om der arrangeres andespil. Og mente også godt, der kunne arrangeres andespil, uden der stod noget om det i vedtægterne.

Herefter til spørgsmålet om at formanden og kassereren skal vælges på generalforsamlingen. Det er 2 så vigtige poster. Det kan være nødvendigt at finde en ude i byen, hvis ikke der kan findes en kompetent kasserer blandt de aktive medlemmer. Vi vil selvfølgelig altid gøre alt for at finde en blandt beboerne i Thorøhuse.

Vedr. Knud Borgesens spørgsmål omkring dirigentens eksempel med muslimer og Jehovas Vidner, så har det intet med racisme at gøre. Dirigenten kunne ligeså godt have sagt Røde Kors eller Holstebro Frimærkesamler Forening. Der har ikke været ment noget ondt med det. Men selvfølgelig er det dirigentens eget ansvar, hvordan han har udtalt sig. Men jeg kender ham, og han er ikke racist.

Knud Borgesen. Det var med vilje, at han havde ventet med sit indlæg. Han bemærkede nemlig, at der ikke var nogen i forsamlingen, der opponerede, da John Jensen kritiserede sprogbruget. Han ville selv være rendt skrigende bort, hvis han som ny tilflytter var mødt op til generalforsamlingen og havde været vidne til det sprogbrug og at bestyrelsen ikke var skredet ind og havde sagt, ”nu stopper festen”. Det var langt over grænsen.

Dirigenten udtalte, at han syntes vi nærmede os en afstemning, og at det ikke var tonen, vi skulle stemme om.

Kurt Pedersen oplyste, at det var ham, der var dirigent sidste gang, og at han i forbindelse med sin fremlæggelse udtrykkeligt gjorde opmærksom på han ikke var racist. Tværtimod. Henviste til Torben Clausens besøg i Myanmar, som der stod i hans skrivelse. Han henviste til, at også han og hans kone havde rejst i verden og mødt andre kulturer, som de havde det bedste forhold til. Mente derfor heller ikke diskussionen var særlig relevant. Ingen af os er racister.

Torben Clausen havde herefter nogle spørgsmål til formanden. Han ønskede at stille 1 spørgsmål ad gangen, så John ikke glemte, hvad der blev spurgt om.

Hvem skal være passive medlemmer?

John Pedersen: Henviser til § 2 a, hvor det fremgår at beboere uden for Thorøhuse kan være passive medlemmer. F.eks. koncertgæster.

Ulla Lorentzen henviste til at fraflyttere måske gerne ville være passive medlemmer. Så de stadig kan komme og deltage i forskellige arrangementer. Det skal der være plads til.

Torben Clausen havde et spørgsmål til. Hvad hvis kassereren render i utide. Hvad så?

John Pedersen svarede, at så skal suppleanten træde ind. Det står i § 8. frem til første generalforsamling.

Torben Clausen: Men hvis det valgte medlem ikke er aktivt medlem, Hvad så? Der er en mangel i de nye vedtægter.

John Pedersen: Kan de gamle vedtægter svare på alt?

Torben Clausen: Ja, det kan de.

Dirigenten bestemte, at forslaget til nye vedtægter nu måtte til afstemning. Dirigenten redegjorde efterfølgende for hvordan afstemningen skulle foregå, at det skulle være skriftligt og at der uddeltes 1 stemmeseddel til hver af de fremmødte. Tillige 1 stemmeseddel for hver optalt fuldmagt.

Stemmeudvalg: Aksel Reinholdt og Karen Lise Jensen. De fik herefter udleveret en liste med hvem, der var stemmeberettigede, så de kunne kontrollere at de afgivne stemmer alle var stemmeberettigede.

50 stemmeberettigede mødt op. Og indkommet 17 fuldmagter.

Efter optællingen konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget med 78 % af stemmerne svarende til 52 stemmer for og 15 stemmer imod.

Pkt. 3. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Formanden sluttede af med at takke generalforsamlingen for en god opbakning til de nye vedtægter, og endelig en tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Referent/Dirigent: Jeppe Nielsen /Bent Bach Sørensen

 

Generalforsamling 2016

Thorøhuse Forsamlingshus d. 19. feb. 2016 kl. 18.00.

Begyndt kl. 1810. 49 fremmødte.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Kurt Petersen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt inden 1. marts jf. vedtægterne. Varslet i Lokalavisen, Thorøhuseposten 26. januar, samt 5. februar i postkasserne. Endelig annonceret i artikel i Fyens Stiftstidende d. 11 februar.

Ingen bemærkninger til dette.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Torben Clausen bemærkede, at der var visse fejl og mangler i forslaget til de nye vedtægter. Vil komme ind på det under pkt. 5.

Pkt. 3. Forelæggelse af regnskab.

Regnskabet omdelt på bordene og gennemgået af formanden. Indledningsvis oplyste formanden, at der i det godkendte regnskab kunne være enkelte forbehold for tallene for 2014 pga. af den ekstraordinære kasserer-situation i 2014.

Regnskabet herefter godkendt.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag fra medlemmer.

Dirigenten begrundede herefter forslaget om vedtægtsændringerne med henvisning til en del alvorlige fejl og mangler i de gamle vedtægter.

Dirigenten konstaterede, at de nye vedtægter blev offentliggjort på hjemme-siden, og efterfølgende også rettidigt ifb. med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor de blev omdelt i postkasserne.

I de nye vedtægter fremgår, at aktive medlemmer er beboere i thorøhuse.

Støtteforening findes ikke længere.

Der opnås rabat ved leje af forsamlingshuset efter et års medlemskab.

I de nye vedtægter har aktive medlemmer, der ikke står i kontingentrestance stemmeret på generalforsamlingen.

Alle/enhver kan optages som passive medlemmer i forsamlingshuset.

Passive har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at der med de nuværende vedtægter er mulighed for at møde op på generalforsamlingen og have stemmeret, selvom man er i kontingentrestance. Fremover vil kontingentet blive opkrævet inden årsskiftet, således kassereren ved, om der er betalt, inden den ordinære generalforsamling.

Der kan vælges en kasserer uden for Thorøhuse. Dette selvfølgelig ikke ønskværdigt, men mulighed, hvis der absolut ikke kan findes en kasserer i Thorøhuse. Man skal gøre alt for at undgå dette.

Dirigenten redegjorde videre for vigtigheden af at have nogle grundige og seriøse vedtægter f.eks i forbindelse med ansøgning om midler fra fonde og institutioner, hvor foreningens vedtægter normalt kræves vedlagt.

Dirigenten redegjort for begrundelsen for at formanden vælges direkte på general-forsamlingen. At det er af stor betydning for foreningen med en kvalificeret formand og kasserer. Det forventes at formand og kasserer har det fulde overblik og kan redegøre og stå inde for regnskab mv. Derfor vigtigt, at det er generalforsamlingen der vælger formanden.

Redegjorde for situationen sidste år, hvor daværende formand på generalforsamlingen foreslog valg af en ekstra suppleant, hvorefter den nyvalgte suppleant kort tid efter blev formand uden medlemmernes accept af dette.

Torben Clausen kommenterede herefter bestyrelsens forslag om vedtægtsændringerne. Han henviste til, at de gamle vedtægter fra 1973 var enkle, klare og tydelige. De kunne stå på et enkelt stykke papir. Der har kun været 3 ændringer siden 1973. Bl.a. en ændring om hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skulle vælges i lige og ulige år. Senere en ændring af punktet vedr. eksklusion af medlem. Den seneste ændring angik spørgsmålet, hvad der skulle ske i tilfælde af foreningens opløsning, hvor det blev indført, at midlerne ved salg af forsamlingshuset skulle tilfalde almennyttige formål.

Torben Clausen kritiserede endvidere punktet at formanden ”tegner” huset i alle forhold og henviste til, at det var ensbetydende med, at formanden i realiteten kunne gå hen og sælge huset. Endelig spørgsmål til, hvornår de forskellige bestyrelsesmed-lemmer skal vælges.

Formanden svarede herefter, at han var glad for en konstruktiv kritik, men at der ikke var tale om nye vedtægter, men blot ændring. Han redegjorde for reglerne omkring valg af formand og kasserer, der klart jf. vedtægterne skiftevis er på valg hvert andet år.

Formanden svarede omkring formandens bemyndigelse, at jf. vedtægterne ikke kan indgå usædvanlige økonomiske forpligtelser uden mandat fra generalforsamlingen.

Margrethe Vestergaard henviste ligeledes til punktet usædvanlige økonomiske forpligtelser, som havde været et forslag fra Palle Isaksen fra bylaugets bestyrelse. Betyder at generalforsamlingen skal høres.

Margrethe Vestergaard havde spørgsmål til § 7 c om simpel majoritets beslutningsdygtighed på ekstraordinær generalforsamling og § 11 c, hvor det fremgår, at forslag kan vedtages med 2/3 af stemmerne uanset de fremmødtes antal.

Svar: § 11 vedrører vedtægtsændringer.

Torben Clausen kritiserede punktet, at der kan vælges en kasserer ude fra.

Dirigenten oplyste, at det er generalforsamlingen, der bestemmer, og at punktet skal forstås som en mulighed, hvis ikke andet kan lade sig gøre.

Dirigenten oplyste, at det fremgår, at formanden skal være aktiv medlem.

Margrethe Vestergaard kritiserede § 6 c at indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 15. januar. Synes det er lang tid før generalforsamlingen.

Formanden begrundede sit svar med, at bestyrelsen skal have ordentlig tid til at vurdere og forholde sig til et forslag.

Margrethe Vestergaard havde spørgsmål til § 2 om reglerne for aktive og passive medlemmer. At kontingentet er det samme og spørgsmål om rabatordningen, hvor det fremgår, at der efter 1 års medlemskab kan ydes rabat. Svar: Både aktive og passive, der får ret til den samme rabat, ud fra kontingentet er det samme. Fordelene for aktive medlemmer er, at de har stemmeret på generalforsamlingen. Alle skal have været medlem et år for at opnå rabat.

Dirigenten foreslog en vejledende afstemning om vedtægtsændringerne ved håndsoprækning. Der var 37 stemmer for. Ingen imod. Således 12, der ikke stemte.

Formanden oplyste, at der pt. er 123 stemmeberettigede medlemmer i foreningen.

Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden for 1 måned for at vedtage ændringerne.

Pkt. 6. Valg af bestyrelse.

Pernille Hede på valg. Genvalgt.

Inga Rosenkær på valg: Genvalgt

Jeppe Nielsen på valg. Genvalgt

John Pedersen på valg. Genvalgt.

Valg af suppleant.

Eva Christensen Genvalgt

Valg af revisorer.

Kurt Pedersen og Birthe Hansen. Begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.

Uffe Pihl genvalgt.

Pkt. 7. Eventuelt.

Bente Hyldgaard syntes at juletræsarrangementet havde været under al kritik. Der blev ikke danset om juletræet. Der var ikke noget amerikansk lotteri. Et brud på en mere en 50 år gammel tradition.

Lise Arnecke opfordrede bestyrelsen til at få gjort noget ved den dårlige akustikken i salen.

Ulla Rasmussen kritiserede ligeledes juletræsarrangementet. Der havde ikke været noget for børnene. Det havde været en skuffelse.

Formanden kommenterede kritikken. Syntes det havde været et godt arrangement. Han havde fået mange positive tilkendegivelser. Der havde dog ikke været nogen julemand i år, hvilket skyldtes et sent afbud.

Formanden kommenterede spørgsmålet vedr. akustikken. Dyrt at få gjort noget ved det, men bestyrelsen er opmærksom på kritikpunktet.

Jeppe Nielsen opfordrede medlemmer til at tilbyde sig som tovholdere/medhjælpere på arrangementer for på den måde at være med til at tilrettelægge dem efter eget ønske.

John Jensen opfordrede til at holde fast i traditionerne.

Vivian Lundgren kritiserede, at julestuen blev aflyst.

Jytte Pedersen oplyste, at der var kun bestilt 4 borde/stande.

Vivian Lundgren fastholdt kritikken. Det er en tradition og folk vil gerne have det som det plejer at være.

Bente Hyldgaard gentog sin kritik af juletræsarrangementet, at der ikke blev danset om juletræet. Savner Shanty-koret. Synes ikke Vestfynskoret passer til forsamlingshuset.

Jeppe Nielsen besvarede kritikken med, at det ikke hører sig til med sømandssange til juletræ og at Vestfynskoret synger julesalmer.

Bente Hyldgaard syntes Vestfynskoret passer bedre til kirken.

Gerda Illum kritiserede, at der var mangel på ældre thorøhusere til juletræsarrangementet. Mente ikke der var oplyst godt nok om arrangementet. Tilbød at være med til at reklamere for arrangementet blandt de ældre næste år.

Dirigenten kommenterede problemet med akustikken. Mange af os har alderen i mod os. Vores hørelse forringes med alderen.

Ulla Rønn oplyste at høreapparater ikke afhjælper problemet med akutstikken.

Formanden kommenterede kritikpunkterne vedr. julearrangementerne. Bestyrelsen har ingen intentioner om at lave om på traditionerne men vil skal også indimellem forny os. Bestyrelsen har taget kritikken til efterretning. Vi skal bruge huset så meget som muligt. Og vi kan gå ud og bede medlemmerne om assistance, når vi mangler hjælp. Vi er åbne for kritik. Og vi vil gerne holde fast i de gamle traditioner.

Dirigenten takkede herefter bestyrelsen for godt arbejde og forsamlingen for god ro og orden.

Formanden takkede endelig dirigenten for god ledelse og generalforsamlingen for kritik og kommentarer. Til slut et hurra for Thorøhuse Forsamlingshus.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 1910. Herefter spisning af gule ærter med tilbehør.

Jeppe Nielsen

Referent.
 

Generalforsamling 2014

Thorøhuse Forsamlingshus d. 28. feb. 2014.

1. Valg af dirigent.

Torben Clausen blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.

Her i afskrift.

Der har igen i år været en livlig aktivitet i huset. Der har selvfølgelig været lidt færre udlejninger pga. ombygningen, der som bekendt har været et projekt med forhindringer og som ventet også en økonomisk belastning, selvom vi har fået tilskud fra Landdistriksrådet. Assens Kommunes sagsbehandling har været langsommelig. Projektet blev undervejs forsinket med en måned, og det var desværre nødvendigt at annullere to udlejninger samt et af vores egne arrangementer. Der blev arbejdet næsten i døgndrift for at få projektet færdigt inden for tidsrammen. En stor tak til Johnni, der har været tovholder, styret papirarbejdet og tålmodigt kæmpet med myndighederne i hele forløbet. Og en stor tak til Palle elektriker, Kurt og Finn og alle andre frivillige, der gav en hjælpende hånd. Også tak til TC-Anlæg, dersponsorerede flisearbejdet. Vi er stolte af resultatet og står nu med et nyrenoveret, moderne og indbydende forsamlingshus. Bestyrelsen har af samme grund valgt at hæve lejen fra 1.800 kr. til 2.000 kr. Rabatten til medlemmer er uændret.

Der har i årets løb været afholdt mange arrangementer. Sankt Hans fest hvor der igen var mødt mange op til bål ogspisning af grillstegt gris. Der har været afholdt fire koncerter. Og som noget nyt et velbesøgt sommerloppemarked.

Fællesspisningen er i gang igen og må betegnes som en succes med 60-70 deltagere de sidste par gange. Tak til dem der har budt ind med madlavning og kagebagning. Sy og Strik en gang om måneden med god tilslutning og it-cafe en gang om ugen. Tak til Jytte og Lars for det.

Endelig har brasseneserne og De Thorøhuse Spillemænd og onsdagsklubben brugt huset flittigt.

Assens Kommune lejede i foråret huset til kursusvirksomhed i dagtimerne, og de har i øvrigt igen i 2014 lejet huset.

Bankospil, ålegilde og julestuen måtte desværre aflyses pga. ombygningen.

Det lykkedes som sagt at få ombygningen færdiggjort i slutningen af december, således vores juletræ traditionen tro kunne gennemføres. Bestyrelsen takker i den forbindelse for de frivillige bidrag, der blev samlet ind og som finansierer dette arrangement.

Den sidste dag på året blev der igen også afholdt Nytårsfest i huset.

Torsdagsholdet har igen ydet en stor indsats med oprydning og vedligeholdelse af udendørsarealerne og bl.a. kørt nyt ral på parkeringspladsen. En stor tak til Hans Henrik og hans hjælpere for dette arbejde med at gøre huset pænt og indbydende.

Bestyrelsen agter at følge den linje vi hidtil har fulgt med at leve op til foreningens formål og sikre

husets beståen. Tak til alle, der deltager i husets aktiviteter og som fortsat vil være med til at styrke og bevare det

sociale sammenhold i Thorøhuse.

Formanden.


Beretningen godkendt.

 

3. Forelæggelse af regnskab.Regnskabet omdelt i kopi.
Kassereren redegjorde for detaljer omkring Ombygningen. Oplyste at der stadig mangler 2 branddøre og takkede ellers for al den frivillige arbejdskraft.

Palle Isaksen forespurgt om bestyrelsen havde overvejet at få opskrevet ejendomsværdien.

Jøren Eg havde spørgsmål til betingelserne for banklånet på ca. 300.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent.
Forslag fra medlem Kurt Pedersen, at kontingentet hæves fra 150 til 200 kr. for aktive medlemmer. Samt fra 150 til 200 kr. for passive medlemmer. Fra 1. januar 2015. Forslaget vedtaget.

5. Fastsættelse af indskud.
Fortsat 0 kr. i indskud ved nyt medlemskab.

6. Indkomne forslag.
Kurt Pedersen foreslog at leje af huset skal stige med 500 kr. efter ombygningen. Lidt debat om forslaget, men overvejende enighed. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Forslag fra Torben Clausen om mulighed for udnævnelse af æresmedlemmer i foreningen. Gældende for enten nuværende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen. Forslaget ikke vedtaget.

7. Valg af bestyrelse.
John Jensen og Poula Lund Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen efter henholdsvis 20 og 18 år på posten.

Ole Nielsen genvalgt.

Anja Larsen genvalgt

Jeppe Nielsen genvalgt.

Inga Rosenkjær nyvalgt.

Rasmus Dorph Bendtsen nyvalgt (for 1 år).

Finn Nielsen genvalgt.

Valg af suppleant
Eva Christensen – genvalgt.

Valg af revisorer
Kurt Pedersen og Birte Hansen – begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant
Ulla Rønn ønskede at stoppe. Uffe Pihl nyvalgt.

 

8. Eventuelt.
Bente Hyldgård ønskede at rose Johnni for hans Indsats for forsamlingshuset.

Forslag fra Ulla Rønn om at arrangere nye/andre overskudsgivende aktiviteter i forsamlingshuset.

Herefter guleærter m. tilbebør.

Jeppe
 

Generalforsamling 2013
Thorøhuse Forsamlingshus d. 15. feb. 2013.

 

1. Valg af dirigent.
Torben Clausen blev valgt.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


2. Formandens beretning.

Her i afskrift.

Velkommen til husets generalforsamling. Der har igen i år været en livlig aktivitet i huset. Vi har haft et godt år med 56 udlejninger fordelt på 16 udlejninger til medlemmer og 40 til ikke-medlemmer. Der har i årets løb været afholdt 6 gode koncerter med folkemusik. Tak til Jeppe for hans arbejde med at skaffe musik til huset, samt de der på forskellig vis har hjulpet med gennemførelsen af disse arrangementer, hvadenten det handler om opsætning af plakater, overnattende musikere m.m. Så har der igen været de årlige arrangementer: Sankt Hans fest hvor ca. 100 personer mødte op til bål og helstegt pattegris.
4x Bankospil også med rimelig god tilslutning.

Ålegildet her blev alle 90 pladser udsolgt. Billetsalget var flyttet til forsamlingshuset, hvor der var mulighed for morgenkaffe.
Et enkelt foredrag ”Familie på Farten har været arrangeret.

Den hyggelige Julestue, hvor alle salgsbordene igen blev udsolgt. Juletræ for voksne, hvor Carl- Erik Lundgård og Shanty koret underholdt, en særdeles underholdende eftermiddag. Om aftenen juletræsfest for børn med besøg af julemanden og musiker Hans Henrik. Stor tak til Knud og Hans Henrik. Sidst på året var der igen tilslutning til en nytårsfest. Endelig har der været afholdt onsdagsklub, øveaftener for Brasseneserne og De Thorøhuse Spillemænd. Nye tiltag i Huset er IT undervisning. Her gives gode råd og vejledning i computerens forunderlige muligheder. Senest her i det nye år er der startet en håndarbejdscafe, hvor kreative inden for patchwork og strik samt deslige kan mødes til en hyggeaften ca. en gang om måneden. Stor tak til Lars og Jytte for deres initiativer. Fællesspisningen har fungeret hele året med spisning en gang om måneden og rigtig god tilslutning, så det ser ud til at køre i faste rammer nu. Tak til alle der har budt ind med madlavningen. Torsdagsholdet har også i år ydet en stor og uvurderlig indsats med at holde huset og udendørsarealerne i perfekt stand. Det ser rigtig godt ud. Stor tak til holdet. Der har været nogle problemer med elevationsscenen. Kurt og Palle har løst problemet og tak for det.

Bestyrelsen arbejder med planer om renovering.

Nyt tag og en udvidelse af køkkenet. Projektet vil blive forelagt senere. Samtidig skal vi have en drøftelse af en aftale om låneansøgning.

Bestyrelsen agter at følge den linje, vi hidtil har fulgt for at sikre forsamlingshusets beståen. Til sidst endnu en tak til alle som har hjulpet med at holde gang i byens eneste og bedste samlingssted.

Tak til alle der deltager i husets aktiviteter, og som vil være med til at styrke og bevare det sociale sammenhold i byen.

Formanden.

Beretningen godkendt.

 

3. Forelæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet omdelt i kopi.

Regnskabet blev godkendt.
 

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret. Vedtaget.

5. Fastsættelse af indskud.
Fortsat 0 kr. i indskud ved nyt medlemskab.

6. Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om ensartet kontingent for både alm. medlemmer og pensionister. For-

slag om ens årskontingent på 150 kr. Nogen debat om forslaget. Kasseren oplyste, at kontingentindtægten efter beregning ville lande på nogenlunde det samme.

Forslaget vedtaget. Gælder fra 2014.

 

7. Valg af bestyrelse.
Pernnille Hede genvalgt.

Finn Nielsen genvalgt.

John Jensen genvalgt.

Valg af suppleant Eva Christensen – genvalgt.

Valg af revisorer Kurt Pedersen og Birte Hansen – begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant Ulla Rønn – genvalgt.
 

8. Eventuelt.
Der blev fra generalforsamlingen sagt tak til bestyrelsen for godt arbejde. Johnni redegjorde kort for planerne vedr. renovering, nyt tag og udvidelse af køkken.

Generalforsamlingen anbefaler, at bestyrelsen arbejder videre med planerne.

Johnni oplyste, at der bl.a. skal søges om midler til projektet. Taler med Bent Bach Sørensen, der vil være behjælpelig med ansøgninger.

Preben ”tømrer” Hansen har givet et overslag, 370.000 kr. Heri ikke medregnet udgifter til murVærk.

Johnni anslog samlede udgifter til 8-900.000 kr.

Bj. Toft efterlyste omfanget af frivillig arbejdskraft.

Johnni oplyste, vi selv kan/vil stå for nedBrydning.

 

Udlejningen suspenderet fra medio aug. til dec.

Snak om evt. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

Dirigenten Torben Clausen fastslog, at der ikke var behov for en ekstraordinær generalforsamling, (kun hvis 1/3 af medl. vil det).

Lise Arnecke påpegede, at der er dårlig akustik i salen. Behov for lydisolering.

Lene Kastrup foreslog, at juletræsarrangementet ændres således børnene om eftermiddagen Og de voksne/ældre om aftenen.

Lene foreslog ligeledes, at der arrangeres et fastelavnsfest for børnene.

Jørgen Overgaard forespurgte ang. nuværende antal medlemer. Johnni: 200 fordelt på 156 akt.

og 44 passive.

Et klart flertal i generalforsamlingen tilkendegav ved håndsoprækning, at der var stemning for bestyrelsens fortsatte arbejde på renov.projektet.

Dirigenten fastslog, at det selvfølgelig var bestyrelsen ansvar at overholde budgettet.

Johnni oplyste, at der vil blive afholdt en dag i huset, hvor projektet vil blive forelagt mere detaljeret, herunder fremlæggelse af budget.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Herefter guleærter m. tilbebør.

 

Jeppe

Generalforsamling 2012

 

 

Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse

Forsamlingshus fredag d. 17. feb. 2012.

 

1. Valg af dirigent. Torben Clausen blev valgt.

Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet.

 

2. Formandens beretning. Her i afskrift.

Velkommen til husets generalforsamling.

Der har igen i år været en livlig aktivitet i huset.

Vi har haft et godt år med en særdeles god

udlejning med henholdsvis 19 udlejninger til

medlemmer og 32 til ikke-medlemmer.

Det ser ud til at vores hjemmeside er med til at øge

udlejningen, da folk kan følge med i, hvornår

Huset er ledigt. Stor tak til Jytte, Jeppe og Lars,

der søger for at siden er opdateret.

Der har i årets løb været afholdt 6 gode koncerter

med folkemusik. I september måned meldte Erik

Grip sig pludselig på banen, og det lykkedes os, at

få stablet en ekstra koncert på benene. Tak til

Jeppe for hans arbejde med at skaffe musik til

Huset. I marts måned holdt vi som noget nyt et

60´bal med Silverband og spisning. Der blev fuldt

hus, så det må siges at det var en succes.

Så har der været de årlige arrangementer: Sankt

Hans fest med helstegt pattegris, 3 Bankospil,

Ålegilde hvor Silverband også spillede. Den

hyggelige Julestue, hvor alle salgsbordene igen

blev udsolgt. Juletræ for voksne om eftermidda-

gen, hvor præsten og Shanty koret underholdt og

juletræsfest for børn om aftenen med

underholdning af julemanden og musiker Hans Henrik. Sidst på året var der igen tilslutning for en

nytårsfest. Der har været afholdt onsdagsklub,

øveaftener for Brasseneserne og De Thorøhuse

Spillemænd. Fællesspisningen har fungeret hele

året med spisning en gang om måneden og rigtig

god tilslutning, så de ser ud til at det kører i faste

rammer nu. Her blev det gode år derfor også

afsluttet med en julefrokost.

Torsdagsholdet har igen i år ydet deres assistance

med at holde udendørsarealerne omkring Huset i

perfekt stand, det ser rigtig godt ud. Stor tak til

holdet der i øvrigt har fået udvidet besætningen

med Bent Bach.

Toiletbygningen er blevet malet så pæn at den

fremstår som værende helt ny. Stor tak til Pernille

og hjælpere.

Bestyrelsen har en vision for år 2013, om at få

lavet et nyt tag og en udvidelse af køkkenet.

Planen er at Huset bliver lukket i efteråret 2013,

hvor det hele gerne skulle laves. Derfor vil der helt

sikkert blive brug for ekstra hænder til at hjælpe

til. Bestyrelsen håber at generalforsamlingen vil

bakke op om dette projekt. Nærmere orientering

vil komme under punkt Eventuelt på Dagsordenen.

Bestyrelsen agter at følge den linje, vi hidtil har

fulgt for at sikre forsamlingshusets beståen. Til

sidst endnu en tak til alle som har hjulpet med at

holde gang i byens eneste og bedste samlingssted.

Tak til alle der deltager i vores aktiviteter, og som

vil være med til at styrke og bevare det sociale

sammenhold i byen.

Formanden.

Beretningen godkendt.

 

 

3. Forelæggelse af regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet.

Regnskabet omdelt i kopi.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret. Vedtaget.

5. Fastsættelse af indskud. Fortsat 0 kr. i indskud ved nyt medlemskab.

6. Indkomne forslag. Ingen.

 

7. Valg af bestyrelse. Ole Nielsen genvalgt.

 

Anja Larsen genvalgt.

Jeppe Nielsen genvalgt.

Poula Lund Jensen genvalgt.

 

Valg af suppleant Eva Christensen –genvalgt.

 

Valg af revisorer Kurt Pedersen og Birte Hansen – begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant Ulla Rønn – genvalgt.

8. Eventuelt. Der blev fra generalforsamlingen sagt tak til

bestyrelsen for godt arbejde.

Lise Arnecke påpegede, at der er dårlig akustik

i salen. Vil blive taget med i overvejelser omkring

kommende renovering/nyt tag.

Torben Eskesen gjorde opmærksom på mulig løsning

af problemet ved opsætning af rockwool i

striber på loftet, som man har gjort i Saltofte Forsamlingshus.

Johnni anførte, at vi i forbindelse med renovering

gerne vil bevare det gamle loft i vid udstrækning.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. GeneralForsamlingen

afsluttet på 20 minutter kl. 1825.

Herefter guleærter m. tilbebør.

 

Jeppe

Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 18. feb. 2011.

1. Valg af dirigent.

Keld Mogensen blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.

Formand Ole Nielsen oplæste beretningen. Tidligere formand Preben Pedersen afgik ved døden 11. maj. 2010. Han har gjort et stort og samvittighedsfuldt arbejde for Thorøhuse Forsamlingshus. Æret være hans minde.

Der har i årets løb været 52 udlejninger, heraf 18 til medlemmer og 34 til ikke-medlemmer. Der har været afholdt 4 koncerter, Ålegilde, Sankt Hans fest, julestue og juletræ, ligesom huset har været benyttet af de thorøhuse spillemænd, brasseneserne, onsdagsklubben samt 8 fællesspisninger. Endelig har der også været afholdt 3 bankospil.

Der blev redegjort for vandskaden i november, en skade til ca. 100.000 kr., som forsikringen betalte.

Der er blevet indkøbt ny opvaskemaskine samt installeret nyt skuffesystem i køkkenen.

Der er indkøbt nye stole og borde. Finansieret dels ved salg af de gamle, hvilket har indbragt 5.000 kr., samt vedsponsorater fra medlemmer og andre borgere, i alt ca. 18.000 kr. Bestyrelsen takker for den flotte opbakning.

Bestyrelse takker også for det gode initiativ omkring torsdagsholdet, Poul Kastrup, Hans Henrik, Elsebeth og Lise Arnecke, der hver torsdag mødes og gør en indsats til forskønnelse af forsamlingshusets udendørarealer.

Endelig også ros til initiativet omkring fællesspisningerne, der har vist sig at være en succes med omkring 40 tilmeldte hver gang. Der har været afholdt 8 fællesspisninger.

Formandens beretning blev godkendt.

Inge forespurgte til hvem, der har købt/sponsereret stole. Johnni henviste til nyophængt billede i salen med navne på sponsorer.

Jørgen Overgaard oplyste, der har været klager over akustikken efter det nye gulv.

3. Forelæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet omdelt i kopi.

Regnskabet blev godkendt.

Bach Sørensen spurgte, om forsamlingshusets forsikring dækker drifttag. Det gør den, replicerede Johnni. Bente Hyldgaard havde spørgsmål vedr. det off. toilet. Hvorfor lukker vi ikke toilettet om vinteren for at spare, ligesom kommunen gør forskellige steder.

Svar: Folk har også brug for at benytte toilettet om vinteren.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret. Vedtaget.

5. Fastsættelse af indskud.

Fortsat 0 kr. i indskud ved nyt medlemskab.

6. Indkomne forslag.

Ingen.

7. Valg af bestyrelse.

Ole indtrådt som formand i stedet for Preben.

Pernille Hede forslået som nyt medlem af bestyrelsen efter Preben Pedersen. Pernille blev valgt ind.

Finn Nielsen på valg – genvalgt.

John Jensen på valg – genvalgt.

Valg af suppleant

Eva Christensen –genvalgt.

Valg af revisorer

Kurt Pedersen og Birte Hansen – begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Ulla Rønn – genvalgt.

8. Eventuelt.

 • Bolette foreslog at regnskabet blev offentliggjort på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen. Evt. omdeles i forbindelse med opkrævning af kontingent. Flere ønsker om tydeliggørelse af regnskabet til næste generalforsamling.
 • Bente Hyldgaard beklagede sig over de man efterladenskaber fra opklæbning på pælene, hæfteklammer, papirhjørner mv.
 • Generalforsamlingen var tilhænger af, at der fortsat annonceres diverse arrangementer m.v.ved opslag på pælene.
 • Bente Hyldgaard foreslog, at der opsættes tavler på pælene, hvor opslagene kan placeres.
 • Lise Arnecke forespurgte, om huset evt. har råd til at indkøbe parasoller til terrassen. Johnni oplyste, at det parasollerne ikke kan holde til vind og vejr på den vestvendte terrasse.
 • Torben Clausen oplyste, at debatten omkring opslag på pælene retteligt sorterer under bylauget.
 • Johnni redegjorde for nyopsat tavle med navne på sponsorer af de nye stole.
 • Niels ”elektriker” Nielsen spurgte til bestyrelsen visioner for fremtiden. Johnni svarede, at der bliver behov for nyt tag og nyt køkken, men bestyrelsen trænger til en pause angående større projekter.
 • Jeppe oplyste, at forsamlingshuset har modtaget 2 stk. dvd-film med optagelse af tidligere thorøhusere Christian Lund, der fortæller om gamle dage i Thorøhuse og Saltofte. Filmene kan lånes ved henvendelse til Jeppe.
 • Bente Hyldgaard foreslog at der bliver afholdt historisk aften i forsamlingshuset på et tidspunkt.
 • Mogens Andersen foreslog, at ovennævnte dvd-film blev vist ved en sådan aften i forsamlingshuset.

Dirigenten takkede endelig for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen for fint fremmøde. Ca. 50 personer.

Referent: Jeppe

Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 12. feb. 2010.

1. Valg af dirigent.

Jørgen Overgaard blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.

Næstformand Ole Nielsen oplæste formandens beretning. Der har i årets løb været 37 udlejninger, 5 fester,

juletræ for store og små, 6 musik- og jazzaftener samt kortklub, onsdagsklub-, øveaftener og bestyrelsesmøder.

Der blev redegjort for ombygningen, der forløb planmæssigt og inden for den planlagte tidsramme, 1. august til 1. november.

Formanden takkede for den store opbakning, der har været. I samme anledning afholdes en medarbejderfest fredag d. 19. februar.

3. Forelæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt. Regnskabet omdelt i kopi.

4.Indkomne forslag.

Ingen.

5. Valg af bestyrelse.

Preben Pedersen – genvalgt.

Anja Larsen – genvalgt.

Paula Lund Jensen – genvalgt.

Jeppe Nielsen – genvalgt.

Eva Christensen genvalgt. (suppleant).

Valg af revisorer

Kurt Pedersen og Birte Hansen – begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Ulla Rønn – genvalgt.

6. Eventuelt.

Kassereren oplyste, at Tony har har overdraget overskuddet fra sidste års Cabaret til forsamlingshuset, i alt 2.437 kr.

Hans Henrik Nielsen foreslog, der bliver etableret et team, der lejlighedsvis river og luger husets udendørsarealer. Tilbød selv at være en del af det.

Kurt Pedersen kom med nogle anerkendende bemærkninger på generalforsamlingens vegne til de personer, der havde taget initiativ til ombygningen og påtaget sig ansvaret for, at projektet blev gennemført.

Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden.

Referent: Jeppe

Generalforsamling 2009

Fredag d. 20. feb. 2009

1. Valg af dirigent.                      
Jørgen Overgaard  blev valgt.
 Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
 indvarslet.
 
2. Formandens beretning.           
Formanden oplæste sin beretning, der blev god-
kendt.
 
Det havde været et roligt år. Der havde været 23
udlejninger til medlemmer og 35 til ikke medlem-
mer. Der havde været afholdt 3 jazzarrangemen-
ter, 1 kabaret og  4 folkemusikkoncerter. I marts
måned besluttede bestyrelse at hæve lejen til 1.800
kr. for ikke medlemmer + rengøring 400 kr. Der
havde været det sædvanlige vedligehold hen over
året. Bl.a. opsat udendørs askebægre og el. papir-
holdere på toiletterne. Der er planlagt nyt gulv og
anretterkøkken i 2009. Udlejningen således sus-
penderet i aug., sept. og oktober måned.
 
                                                   
3. Forelæggelse af regnskab.       
Kassereren gennemgik regnskabet, der blev god-
kendt.
 
3a. Forsat opretholdelse af
byggekredit/lånemulighed på 150.000 kr.          Kassereren fremlagde spørgsmålet for general-
forsamlingen, der ikke havde indvendinger.
 
Regnskabet omdelt i kopi.
 
4.Indkomne forslag.                    
Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, således
der af vedtægterne kommer til at fremgå, at fore-
ningens midler ved et evt. salg af forsamlingshu-
set skal gå til almennyttige formål. Forslaget skal
vedtages på en ekstraordinær generalforsamling,
som der vil blive indkaldt til snarest.
 
Der var fremkommet et forslag fra generalfor-
samlingen om, at rygning i garderoben forbydes.
Taget til efterretning. Den alm. lov skal overhol-
des.
 
Forslag om at indskud ved indmeldelse i forenin-
gen annulleres. Foreslået at der i vedtægterne
bestemmes at der ved indmeldelse betales 0 kr. i
indskud. Dermed ingen ændring af vedtægterne.
 
5. Valg af bestyrelse.                  
John Jensen – genvalgt.
Finn Nielsen – genvalgt.
Ole Nielsen – genvalgt.
                                                   
Eva Christensen genvalgt. (suppleant).
 
Valg af revisorer.                         
Kurt Petersen og Birte Hansen – begge genvalgt.
 
Valg af revisorsuppleant            
Ulla Rønn – valgt.
 
6. Eventuelt.                               
Spørgsmål fra generalforsamlingen om hvor meget
foreningen mister ved at suspendere udlejningen
aug., sept. og okt.
 
Spørgsmål fra generalforsamlingen om ikke besty-
relsen var interesseret i noget mere hjælp fra med-
lemmerne. Eks. ifb. med gulvrenoveringen.
 
Forslag om at benytte ”thorøhuse-posten” noget
mere til eks. henvendelser fra bestyrelsen om
hjælp til div. projekter/arbejder.
 
Forslag fra generalforsamlingen om ophør af flas-
ke container systemet. Indtægten for lille i forhold
til besværet.
 
Forslag om at få den kommunale flaskecontainer
tilbage til p-pladsen, hvor den stod tidligere.
 
Anmodning fra generalforsamlingen om at rabat-
ordningen ved leje af huset for medlemmer skit-
seres i ”thorøhuse-posten”.
 
Formanden takkede endelig generalforsamlingen
for god ro og orden, hvorefter der blev serveret
gule ærter.
 
 
Jeppe
 

Generalforsamling 2008

Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 15. feb. 2008.

1. Valg af dirigent.

Niels Nielsen blev valgt.

2. Formandens beretning.

Formanden oplæste sin beretning, der blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

3a. Forsat opretholdelse af byggekredit. Kassereren fremlagde spørgsmålet for generalforsamlingen, der ikke havde indvendinger.

4.Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

5. Valg af bestyrelse.

Preben Petersen – genvalgt.

Jeppe Nielsen – genvalgt.

Paula Fallesen – genvalgt.

Anja Larsen – genvalgt.

Eva Christensen (suppleant) – genvalgt.

Valg af revisorer

Kurt Petersen og Birte Hansen – begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Villy Marcussen – genvalgt.

6. Eventuelt.

Enkelte spørgsmål blev drøftet. eks forespørgsel om evt. nye aktiviteter. Sådanne skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag om en kontingentforhøjelse mod at huset kun kunne lejes af medlemmer. Ikke umiddelbar

tilslutning.

Debat om proceduren omkring salg af ålegilde-billetterne. Umiddelbart ingen mere retfærdig metode end den nuværende, der herefter fortsætter.

Det blev taget til efterretning, at bestyrelsen bør være bedre til at informere løbende.

Referent: Jeppe

 

Generalforsamling 2007

Referat fra generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 16. feb. 2007.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Niels Nielsen blev valgt.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Beretningen godkendt.

Pkt. 3. Regnskab.

Fremlagt v. kassereren. Godkendt.

Pkt. 4. Indkomne forslag.

Ingen forslag fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen v. kassereren fremsatte forslag om at foreningen fortsat udnytter den mulighed den har for optagelse af lån på op til 200.000 kr.

Det skal behandles som særskilt punkt på hver ordinære generalforsamling. Ingen indsigelser fra generalforsamlingen, hvorfor forslaget blev vedtaget.

Pkt. 5. Valg til bestyrelsen.

Følgende på valg:

a. John Jensen

b. Ole Nielsen

c. Finn Nielsen

d. Eva Christensen (suppleant)

e. Kurt Petersen og Birte Hansen (revisorer)

f. Willy Marcussen (revisorsuppleant)

 

Alle villige til genvalg. Alle blev valgt.

 

 

Pkt. 6. Eventuelt.

Fra generalforsamlingen blev v. Torben Eskesen fremsat forslag om

at foreningen afholder flere bankospil. Bestyrelsen forklarede, at

dette spørgsmål havde være oppe på bestyrelsesmøde de sidste 3 år i for-

bindelse med 3 spil, der hvert efterår var blevet afviklet. Bestyrelsen

havde besluttet, at dette var et passende niveau. Dette henset

til. at der gennem de senere år ikke længere kom så mange thorøhusere, ligesom

indtjeningen ved bankospillene ikke stod mål med bestyrelsens ar-

bejdsindsats. Bestyrelsen vil fortsat vurdere behovet/ønsket om

bankospil i forsamlingshuset.

 

Fra generalforsamlingen blev der tilbudt hjælp til div.

arrangementer og aktiviteter i forsamlingshuset. Taget til efterretning.

 

Fra generalforsamlingen blev udtrykt tilfredshed med foreningens

hjemmeside, som nu er opdateret og kører. Særligt blev bemærket

kalenderen, hvoraf udlejning og aktiviteter fremgår.

 

Adressen er: www.thoroehuse.dk

 

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, hvorefter der

traditionen tro blev serveret gule ærter for de 55 tilmeldte ud

over bestyrelsen.