Referater

Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus torsdag d. 22. feb. 2018 kl. 18.00.

39 fremmødte. (inkl. Bestyrelsen).

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bent Bach Sørensen foreslået og valgt.

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt. indvarslet.                                  

Pkt. 2. Formandens beretning.

Formanden oplæste beretningen.

Beretningen godkendt.

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017.

Formanden gennemgik regnskabet, der også blev omdelt.

Lidt debat om ejendomsværdien. Regnskabet herefter godkendt.

Pkt. 4. Forelæggelse af budget for 2017.

Formanden redegjorde for det omdelte budget.

Ingen kommentarer eller spørgsmål. Herefter godkendt.

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for 2018.

Formanden/bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 7. Valg af formand (John Pedersen modtager genvalg).

Genvalgt.

Pkt. 8. Valg af kasserer. (Ulige år).

Pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 9.1.    Jeppe Nielsen modtager genvalg.

                 Pernille Hede modtager genvalg.

                 Inga Rosenkjær modtager genvalg.

                Jeppe Nielsen og Pernille Hede og Inga Rosenkjær genvalgt.

Pkt. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Ulla Rønn genvalgt.

Jytte Pedersen genvalgt.

Pkt. 11. Valg af 2 revisorer. Birthe Hansen og Kurt Pedersen modtager genvalg.

Birthe Hansen og Kurt Pedersen genvalgt.

Pkt. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Bent Bach og Uffe Pihl modtager genvalg.

Uffe Pihl og Bent Bach genvalgt.

Pkt. 13. Eventuelt.

Forslag fra Kurt Pedersen om at spisningen til generalforsamlingen skal være gratis.

Forslag fra Kurt Pedersen, at kontingentopkrævningen alene opkræves via email.

Palle Isaksen stiller beboerliste til rådighed mhp. kontingentopkrævning.

Ikke yderligere kommentarer. Generalforsamlingen slut kl. 1840.

                                                                                                        Jeppe Nielsen

                                                                                                        Referent.


Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus torsdag d. 9. feb. 2017 kl. 18.00.

44 fremmødte.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bent Bach Sørensen foreslået og valgt.

Takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt. indvarslet.                                 

Pkt. 2. Formandens beretning.

Formanden oplæste beretningen.

Bolette kommenterede pulje til samlingssteder. Formanden har søgt om 20.000 kr. til projektor i loftet og lærred.

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016.

Formanden gennemgik regnskabet, der også blev omdelt.

Ingen spørgsmål fra generalforsamlingen. Regnskabet herefter godkendt.

Pkt. 4. Forelæggelse af budget for 2017.

Formanden redegjorde for det omdelte budget.

Ingen kommentarer eller spørgsmål. Herefter godkendt.

Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent for 2018.

Formanden/bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Formanden opfordrede til at påføre navn på hvem i husstanden, der er medlem, når f.eks. en husstand indbetaler 200 kr. i stedet for 400 kr.             

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag.

Et forslag fra bestyrelsen. Formanden redegjorde for forslaget om etablering af nyt skur som erstatning for de gamle skure. Størrelse ca. 22 kvadratmeter. Projektet godkendt af kommunen og kystdirektoratet. Har i 2016 fået bevilget 40.000 kr. fra kommunens pulje til samlingssteder. Har fået lov at henføre beløbet til 2017. Der er yderligere ansøgt midler fra div. fonde, i alt 8 fonde. En del afslag modtaget. Har netop i dag også fået tildelt 10.000 kr. fra Fynske Bank.

Fynske Bank har givet tilsagn om et lån på 100.000 kr. over 5 år til en billig rente.

Bestyrelsen bad jf. vedtægterne om Generalforsamlingens mandat til optagelse af et lån på 100,000 kr. Godkendt.

Pkt. 7. Valg af formand (lige år).

Pkt. 8. Valg af kasserer.

Ursula Nielsen modtager genvalg og blev valgt.

Pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 9.1.    Ole Nielsen modtager genvalg.

                 Finn Nielsen modtager genvalg.

                 1 medlem – nyvalg.

Ole Nielsen og Finn Nielsen genvalgt.

Eva Christensen valgt til bestyrelsen.

Pkt. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Eva Christensen modtager genvalg. Efter Eva’s valgt til bestyrelsen skal der vælges 2 nye suppleanter.

ormanden kommenterede valget, at det var naturligt, at Eva efter flere år som suppleant blev valgt til bestyrelsen. Da der nu er så mange (8) medlemmer af bestyrelsen, vil det være naturligt, at de nyvalgte suppleanter ikke deltager i bestyrelsesmøderne, men bliver holdt orienteret via referaterne.

Suppleanterne skal således kun deltage i bestyrelsesmøderne, hvis et medlem forlader bestyrelsen.

Ulla Rønn meldte sig. Valgt.

Jytte Pedersen meldte sig. Valgt.

Pkt. 11. Valg af 2 revisorer. Birthe Hansen og Kurt Pedersen modtager genvalg.

Birthe Hansen og Kurt Pedersen genvalgt.

Pkt. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter. Uffe Pihl modtager genvalg.

Uffe Pihl genvalgt.

Bent Bach Sørensen meldte sig. Valgt.

Pkt. 13. Eventuelt.

Carl Emil Rosenkjær: Hvor tæt kommer huset på forsamlingshuset.

Formanden: 5,30 m. fra gavlen til skuret.

Torben Clausen: Hvem har tegnet det og pris?

Formanden: Den berømte arkitekt Utzons barnebarn (formandens nevø) mod 2 fl. rødvin fra barskabet.

Ulla Rønn: Hvordan finansierer vi projektet?

Formanden: Egen arbejdskraft og egenfinansiering. Håber på at få nogle flere fondsmidler.

Henning Nielsen: Rejste sig og oplyste, at han og Gurli ønskede at donere 10.000 kr. til projektet.

Dirigenten: Takkede for god ro og orden. Roste bestyrelsen for godt arbejde og sluttede med at udråbe et 3-foldigt leve for Thorøhuse Forsamlingshus.

Formanden: Takkede for bidraget på 10.000 kr. fra Henning og Gurli samt for god ro og orden.

                                                                                                        Jeppe Nielsen

                                                                                                        Referent.

Ekstraordinær generalforsamling

Thorøhuse Forsamlingshus d. 21. marts 2016 kl. 19.00.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Bent Bach Sørensen foreslået og valgt.

Pkt. 2. Behandling af forslag fra bestyrelsen – nye vedtægter.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Deltog ikke i den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, men at bestyrelsen havde lavet en dagsorden med 3 punkter, der var blevet omdelt.

Dirigenten oplyste videre, at han var lidt ”handicappet”, idet han ikke selv havde deltaget i den ordinære generalforsamling. Men han havde dog haft lejlighed til at studere referatet, ligesom han havde modtaget de skriftlige kommentarer til generalforsamlingen incl. et notat fra en advokat, som Torben Clausen havde sendt til en del af medlemmerne.

Han fandt, at § 3 i de nuværende vedtægter noget uklar, og det var hans mening, at det var denne uklarhed, der var årsag til Torben Clausens kritik. §3 taler kun om aktive medlemmer i forsamlingshuset – ikke passive. Til gengæld taler § 3 om ”forsamlingshusets støtteforening”, hvor man mærkværdigvis kun kan være passivt medlem. Ikke aktivt. Ingen i den nuværende bestyrelse kender noget til ”forsamlingshusets støtteforening”.

Med hensyn til Torben Clausens notat henviste dirigenten på én formel ting, nemlig at advokaten siger, at den seneste generalforsamling er ugyldig, idet der ifølge Torben Clausen har været personer til stede, som ikke var aktive medlemmer af forsamlingshuset. Advokaten nævner, at det er en skærpende omstændighed, hvis disse personer har ytret sig eller deltaget i afstemningen. Dirigenten var uenig i, at der kun må være aktive medlemmer til stede. Hvad med pressen eller serveringspersonalet eller lign.?

Bestyrelsen har oplyst dirigenten om, at der har været en person til stede, som ikke var aktiv medlem. Bemeldte person havde ikke ytret sig eller deltaget i afstemningen, hvilket så betyder, at afstemningsresultatet ikke på nogen måde er blevet påvirket.

Det var herefter dirigentens opfattelse, at det vil være rent ”pindehuggeri” at erklære den ordinære generalforsamling for ugyldig. Der må være en bagatelgrænse. Altså anså han den ordinære generalforsamling for at være gyldig, hvilket så naturligt medfører, at den ekstraordinære generalforsamling også gyldigt kan gennemføres.

Dirigenten spurgte herefter ud i forsamlingen, om der var nogen til stede, der ikke var aktive medlemmer i foreningen, det var der ikke. Gav herefter ordet til formanden.

Formanden John Pedersen forklarede herefter, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var fremsat i den bedste mening. De væsentligste årsager var, at der indføres en geografisk afgrænsning for aktivt medlemskab, at begrebet ”støtteforening” fjernes da ingen i den nuværende bestyrelse kender til nogen ”støtteforening”. Endvidere, at indbetaling af indskud bortfalder ved indgåelse af medlemskab. Endelig også at det nu klart fremgår, at passive medlemmer ikke har stemmeret på generalforsamlingen. I forslaget til nye vedtægter fremgår også at kontingentet skal være betalt inden 1. januar. Og endelig at kassereren kan vælges udefra. Men at det kun skulle være en mulighed, hvis der absolut ikke kunne findes en kasserer i byen.

John Jensen indledte herefter sit indlæg med at rose bestyrelsen for det store arbejde, der blev gjort. Han oplyste herefter, at der efter hans opfattelse var sket en procedurefejl, idet de gældende vedtægter ikke havde ligget fremme på bordene ved den ordinære generalforsamling. Ingen havde haft mulighed for at se, hvad der stod. Han fremførte videre, at forslaget til nye vedtægter var blevet præsenteret på en truende måde, idet der i dirigentens fremlæggelse var benyttet eksemplerne med ”rockere” og ”muslimer”. Begreber der ikke hørte hjemme i foreningen i forhold til vedtægternes § 2. Han kritiserede videre, at der ikke i referatet havde stået ”muslimer” og ”Jehovas vidner”, som var det ordvalg dirigenten havde benyttet. Han fortsatte herefter med, at ikke herboende kan optages som passive medlemmer.

Han henviste endelig til at, der i forbindelse med afholdelse af bankospil kræves, at der er en støtteforening. At det var lovpligtigt.

Knud Borgesen oplyste, at han heller ikke var til stede ved den ordinære generalforsamling, men ønskede at stille spørgsmålet, om bestyrelsen delte dirigentens opfattelse om racisme og diskrimination.

Torben Eskesen. Passive medlemmer og støtteforening har i bred forståelse været det samme.

Lene Kastrup spurgte: Hvorfor har alle ikke fået Torben Clausens skrivelse?

Torben Clausen oplyste, at det beroede på misforståelser, idet flere har været med til at omdele skrivelsen. Han fastholdt, at de nye vedtægter var fulde af mangler

Eksempel. Passive medlemmer har ikke tidligere deltaget i generalforsamlinger. Der var 3 passive medlemmer, der deltog ved den seneste generalforsamling.

De eksisterende vedtægter fra 73 er gode nok.

Hvis ikke der kan findes en kasserer ved generalforsamling. Er det en der står og venter i køkkenet eller har alle medlemmer været kontaktet.

Torben Clausen anførte, at det var uklart, hvem der skulle være passive medlemmer og hvorfor. Der kunne møde 50 rockere op og true. Har ikke stemmeret i første omgang. Enhver borger med folkeregister adresse eller fast ejendom i thorøhuse. Har bestyrelsen undersøgt, hvor mange, der kan være sammen om at købe en ejendom. Hvor mange stemmer har ejere at ejendomme i torøhuse. 50 medlemmer kan sammen købe 1 hus. Har de så hver 1 stemme?

Dirigenten afbrød idet han mente alle havde forstået pointen, hvorefter han gav ordet til formanden.

Formanden: Mange spørgsmål. Han sad næsten og følte sig som en forbryder, der var ved at stjæle forsamlingshuset. Der tales om rockere og muslimer. Der sker mange ting i samfundet. Ked af vi skulle igennem alt dette. Vi synes selv vi har nogle gode intentioner med at ændre vedtægterne. Vi vil ændre vedtægterne til det bedre. Det er ingen skam at have haft de samme vedtægter i 30 år, men der sker noget i samfundet, så derfor er vi nødt til at rette vedtægterne til efter det. Fatter ikke den modstand, der har været mod forslaget.

Mht. vedtægterne, der ikke lå på bordene, så var de i stedet omdelt i forbindelse med indkaldelsen.

John Jensen: Mente de gældende vedtægter og ikke de nye, der var foreslået.

Formanden undskyldte, at han så havde misforstået spørgsmålet.

Formanden mente ikke vedtægterne skulle udformes i forhold til om der arrangeres andespil. Og mente også godt, der kunne arrangeres andespil, uden der stod noget om det i vedtægterne.

Herefter til spørgsmålet om at formanden og kassereren skal vælges på generalforsamlingen. Det er 2 så vigtige poster. Det kan være nødvendigt at finde en ude i byen, hvis ikke der kan findes en kompetent kasserer blandt de aktive medlemmer. Vi vil selvfølgelig altid gøre alt for at finde en blandt beboerne i Thorøhuse.

Vedr. Knud Borgesens spørgsmål omkring dirigentens eksempel med muslimer og Jehovas Vidner, så har det intet med racisme at gøre. Dirigenten kunne ligeså godt have sagt Røde Kors eller Holstebro Frimærkesamler Forening. Der har ikke været ment noget ondt med det. Men selvfølgelig er det dirigentens eget ansvar, hvordan han har udtalt sig. Men jeg kender ham, og han er ikke racist.

Knud Borgesen. Det var med vilje, at han havde ventet med sit indlæg. Han bemærkede nemlig, at der ikke var nogen i forsamlingen, der opponerede, da John Jensen kritiserede sprogbruget. Han ville selv være rendt skrigende bort, hvis han som ny tilflytter var mødt op til generalforsamlingen og havde været vidne til det sprogbrug og at bestyrelsen ikke var skredet ind og havde sagt, ”nu stopper festen”. Det var langt over grænsen.

Dirigenten udtalte, at han syntes vi nærmede os en afstemning, og at det ikke var tonen, vi skulle stemme om.

Kurt Pedersen oplyste, at det var ham, der var dirigent sidste gang, og at han i forbindelse med sin fremlæggelse udtrykkeligt gjorde opmærksom på han ikke var racist. Tværtimod. Henviste til Torben Clausens besøg i Myanmar, som der stod i hans skrivelse. Han henviste til, at også han og hans kone havde rejst i verden og mødt andre kulturer, som de havde det bedste forhold til. Mente derfor heller ikke diskussionen var særlig relevant. Ingen af os er racister.

Torben Clausen havde herefter nogle spørgsmål til formanden. Han ønskede at stille 1 spørgsmål ad gangen, så John ikke glemte, hvad der blev spurgt om.

Hvem skal være passive medlemmer?

John Pedersen: Henviser til § 2 a, hvor det fremgår at beboere uden for Thorøhuse kan være passive medlemmer. F.eks. koncertgæster.

Ulla Lorentzen henviste til at fraflyttere måske gerne ville være passive medlemmer. Så de stadig kan komme og deltage i forskellige arrangementer. Det skal der være plads til.

Torben Clausen havde et spørgsmål til. Hvad hvis kassereren render i utide. Hvad så?

John Pedersen svarede, at så skal suppleanten træde ind. Det står i § 8. frem til første generalforsamling.

Torben Clausen: Men hvis det valgte medlem ikke er aktivt medlem, Hvad så? Der er en mangel i de nye vedtægter.

John Pedersen: Kan de gamle vedtægter svare på alt?

Torben Clausen: Ja, det kan de.

Dirigenten bestemte, at forslaget til nye vedtægter nu måtte til afstemning. Dirigenten redegjorde efterfølgende for hvordan afstemningen skulle foregå, at det skulle være skriftligt og at der uddeltes 1 stemmeseddel til hver af de fremmødte. Tillige 1 stemmeseddel for hver optalt fuldmagt.

Stemmeudvalg: Aksel Reinholdt og Karen Lise Jensen. De fik herefter udleveret en liste med hvem, der var stemmeberettigede, så de kunne kontrollere at de afgivne stemmer alle var stemmeberettigede.

50 stemmeberettigede mødt op. Og indkommet 17 fuldmagter.

Efter optællingen konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget med 78 % af stemmerne svarende til 52 stemmer for og 15 stemmer imod.

Pkt. 3. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Formanden sluttede af med at takke generalforsamlingen for en god opbakning til de nye vedtægter, og endelig en tak til dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Referent/Dirigent: Jeppe Nielsen /Bent Bach Sørensen