§ 1. Navn, hjemsted og formål

a. Foreningens navn er Thorøhuse Forsamlingshus. Forsamlingshuset er beliggende i Torø Huse i Assens Kommune – kommune nr. 420.

b. Foreningens primære formål er at eje og drive Forsamlingshuset og derved sikre Forsamlingshusets beståen, så det forbliver et naturligt samlingssted og herigennem fortsat fremmer sammenholdet beboerne imellem.

c. Foreningen er partipolitisk neutral.
 

§ 2. Foreningens medlemmer

a. Enhver borger med folkeregisteradresse eller fast ejendom i Torø Huse, samt borgere boende på Torø Huse Vej ind til Ringvejen og på Saltoftevej til og med Hesle Banke, kan optages som aktive medlemmer.

b. Alle kan optages som passivt medlem i Forsamlingshuset.

c. Efter ét års medlemskab kan der ved leje af Forsamlingshuset ydes en rabat, som fastsættes af bestyrelsen.
 

§ 3. Eksklusion

a. Et medlem, der modarbejder foreningens formål, overtræder dens vedtægter eller i øvrigt optræder usolidarisk eller illoyalt, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

b. Forud for bestyrelsens behandling af en eksklusion underrettes medlemmet skriftligt herom.

c. Et medlem, som er truet af eksklusion, har ret til at fremlægge sin sag for bestyrelsen.

d. Eksklusion skal vedtages med to tredjedeles flertal af stemmerne i den samlede bestyrelse.
 

§ 4. Kontingenter

a. Såvel aktive som passive medlemmer betaler kontingent.

b. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves af kassereren.

c. Opkrævning af kontingent for det næstfølgende regnskabsår, jf. § 6, stk. e, pkt 5, udsendes i oktober måned og sidste rettidige indbetalingsdag er den 31. december.
 

§ 5. Kontingentrestance

a. Et medlem, der ikke rettidigt betaler kontingent for det næstfølgende regnskabsår, er i kontingentrestance og slettes som medlem af foreningen.

b. Et medlem skal underrettes skriftligt senest én måned efter, at en kontingentrestance er forfalden til betaling. Det skal udtrykkeligt fremgå af meddelelsen, at medlemmet vil blive slettet, hvis det skyldige kontingent ikke betales inden udgangen af det aktuelle kvartal.
 

§ 6. Ordinær generalforsamling

a. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned efter nærmere bekendtgørelse med mindst 3 ugers varsel.

c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 15. januar.

d. Alle aktive medlemmer, som ikke står i kontingentrestance, har hver én stemme på generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen kræver aktivt eller passivt medlemskab.

e. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning; samt godkendelse heraf.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år.

4. Forelæggelse af budget for indeværende år.

5. Fastsættelse af kontingent for det næstfølgende regnskabsår.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af Formand; denne vælges for en 2-årig periode i lige år.

8. Valg af kasserer; denne vælges for en 2-årig periode i ulige år.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

9.1. Har kasserer, jf. § 10, stk. b, sæde i bestyrelsen, vælges der 6 bestyrelsesmedlemmer; disse vælges for en 2-årig periode med 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

9.2. Har kasserer, jf. § 10, stk. b, ikke sæde i bestyrelsen, vælges der 7 bestyrelsesmedlemmer; disse vælges for en 2-årig periode med 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen; disse vælges for en 1-årig periode.

11. Valg af 2 revisorer; disse vælges for en 1-årig periode.

12. Valg af 2 revisorsuppleanter; disse vælges for en 1-årig periode.

13. Eventuelt.
 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

a. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller afholdes, hvis 1/3 af foreningens aktive medlemmer skriftligt - med angivelse af den sag, som ønskes behandlet, kræver det.

b. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel og senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.

c. Vedtagelse af forslag på en ekstraordinær generalforsamling kræver simpel majoritet af de fremmødte aktive medlemmer.
 

§ 8. Bestyrelsen

a. Foreningen ledes af en bestyrelse som består af den på den ordinære generalforsamling valgte formand samt 6 eller 7 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6, stk. 9.1 og 9.2.

b. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved et fremmøde af min. 5 bestyrelsesmedlemmer.

c. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

d. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved simpelt flertal.

e. Formanden samt mindst 6 af bestyrelsens medlemmer skal være aktive medlemmer.

f. Senest 3 uger efter generalforsamlingen indkalder formanden til bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og inspektør.

g. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt.

h. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

i. De af bestyrelsen på lovlig vis vedtagne beslutninger forpligter foreningen.

j. Formand eller bestyrelse kan ikke optage lån eller indgå usædvanlige økonomiske forpligtelser uden mandat fra en generalforsamling.

k. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder en af suppleanterne frem til førstkommende generalforsamling.
 

§ 9. Formanden

a. Formanden, som er direkte valgt, tegner foreningen i alle forhold. Formanden repræsenterer foreningen, har forsæde på bestyrelsesmøderne og - i tilfælde af stemmelighed - den afgørende stemme.

b. Formanden er berettiget til under eget ansvar at handle på bestyrelsens vegne i sager, som ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse, men skal da snarest muligt informere bestyrelsen og forelægge sagen.

c. Formanden er ansvarlig for signering af foreningens skrivelser samt påtegning af udgiftsbilag og kvitteringer. Underskriftberettigelse kan gives efter formandens indstilling og bestyrelsens godkendelse.

d. Har formanden forfald, fungerer næstformanden som formand. Har næstformanden også forfald, vælger bestyrelsen et af sine øvrige medlemmer til at fungere som formand.
 

§ 10. Regnskab og revision

a. Varetagelse af regnskab, bogholderi og øvrige kassererfunktioner varetages af en kasserer.

b. Kassereren, som er direkte valgt, kan være et af de valgte bestyrelsesmedlemmer, men kan også vælges uden at have sæde i bestyrelsen, jf. § 6, stk. 9.1 og 9.2.

c. Er kassereren valgt uden for bestyrelsen, deltager denne i bestyrelsesmøderne, når der er regnskabsmæssige forhold på bestyrelsesmødets dagsorden.

d. Kassereren kan indsætte og hæve på bankkonti m.v. med ansvar over for bestyrelsen og generalforsamlingen.

e. Den regnskabsmæssige revision foretages af 2 revisorer. Revisorerne fører protokol over bemærkninger til regnskabet.

§ 11. Vedtægtsændringer

a. Ændring af vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling, når et ændringsforslag er offentliggjort.

b. Ændring af vedtægterne kan kun foretages med 2/3 majoritet og forudsat, at halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.

c. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes inden for én måned til en ekstraordinær generalforsamling, med det for denne fastsatte varsel, jf. § 7, hvor det på generalforsamlingen fremsatte forslag kan vedtages med 2/3 af stemmerne uanset de fremmødtes antal.

d. De ændrede vedtægter træder i kraft efter endelig vedtagelse.
 

§ 12. Opløsning af foreningen

a. I tilfælde af opløsning af foreningen og salg af forsamlingshuset skal foreningens midler gå til almennyttige formål.


Vedtaget på generalforsamlingen i Thorøhuse Forsamlingshus den 30. maj 1973 med ændringer af 14. marts 1993, 25. marts 2003, 3. marts 2009 og 21. marts 2016.


Bestyrelsen for Thorøhuse Forsamlingshus.